Rechten en plichten

Als je als werknemer langdurig ziek bent heb je bepaalde rechten en plichten. De wet- en regelgeving verwacht van jou inspanningen op het gebied van solliciteren en het zoeken van passende arbeid. Ook heb je recht op loondoorbetaling en hulp bij re-integratie. VDHC Werkadvies helpt werknemers met deze rechten en plichten die horen bij langdurig ziek zijn.

Over ons

Bekijk hier ons team, waarmee wij samen als VDHC eraan werken om al onze én uw ambities waar te maken.
Stel je vraag aan VDHC

Waar krijg je als werknemer mee te maken?

Inspanning

De wet- en regelgeving (WIA, WW, Wet verbetering poortwachter) gaat ervan uit dat werknemers zich inspannen om, wanneer de bedrijfsarts aangeeft dat dit haalbaar is, minimaal één sollicitatie-activiteit per week te doen. Dit kan variëren van het schrijven van een brief tot het hebben van telefonisch contact met bijvoorbeeld een potentiële werkgever. Het is belangrijk dat werknemers hiervan aantekeningen maken. Ook het deelnemen aan een re-integratietraject wordt gezien als inspanning.

Passende arbeid

Om als werknemer weer te gaan werken, verwacht de wet- en regelgeving dat je op zoek gaat naar passende arbeid. Passende arbeid is alle arbeid die je kunt verrichten met beperking en die zoveel mogelijk aansluit op jouw opleidings- en arbeidsverleden. Als je een aanbod voor passende arbeid krijgt, moet je deze accepteren. Hoe langer een werknemer arbeidsongeschikt is, hoe meer arbeid als passend wordt beschouwd.

Structureel functionele beperkingen

Als blijkt dat je als werknemer arbeidsongeschikt bent voor het eigen werk (structurele functionele beperkingen) en in dienst treedt bij een nieuwe werkgever, kun je een beroep doen op verschillende maatregelen:

  • No risk polis ZW en WIA
  • Loonkostenvoordeel (LKV) WW en WIA
  • Aanvullende subsidie bij werkplekaanpassingen

Deze maatregelen gelden als je als werknemer niet eerder dan 11 weken voor het verstrijken van 104 weken loondoorbetaling van de huidige arbeidsongeschiktheid (tijdens de wachttijd van de WIA) in een nieuw dienstverband treedt.

Detachering

Om de kans op werk te vergroten en te voldoen aan de re-integratie inspanningsverplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, kan detacheren of collegiale uitlening een oplossing zijn. De nieuwe werkgever betaalt dan jouw loon aan de huidige werkgever, die het loon vervolgens aan jou uitkeert. Als je eenmaal aan het werk bent bij je nieuwe werkgever, stelt hij of zij de reële loonwaarde vast. Het UWV toetst vervolgens of deze loonwaarde een bevredigend re-integratieresultaat oplevert. Deze toetsing staat beschreven in de Werkwijzer Poortwachter.

Aanvraag WIA-uitkering

De WIA-uitkering (Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen) kijkt naar wat een werknemer in theorie, met de medische beperkingen, nog kan verdienen op de arbeidsmarkt. Een loonverlies van minstens 35% leidt tot een kortdurende loongerelateerde WIA-uitkering.