Privacyreglement VDHC

 

Artikel 1 – Persoonsgegegevens

1.1 Registratie van persoonsgegevens geschiedt uitsluitend op grond van de doelstelling van Van Dreumel Human Capital B.V. zoals die is verwoord in de statuten en op grond van de wet en regelgeving met betrekking tot re-integratie en daarmede samenhangende wettelijke bepalingen en algemeen verbindende voorschriften.

1.2 De registratie beperkt zich tot die informatie welke direct ten dienste staat voor de uitvoering van de onder verantwoordelijkheid van Van Dreumel Human Capital B.V. uit te voeren contractuele taken. Dit reglement is onderworpen aan de werking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens alsmede aan de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen.

1.3 Van Dreumel Human Capital B.V. is verplicht zich te houden aan de bepalingen zoals opgenomen in dit privacyreglement, met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 2 – Vertrouwelijkheid

2.1 Van Dreumel Human Capital B.V. behandelt alle informatie over individuele cliënten die hij ten behoeve van de uitvoering van een met de opdrachtgever gesloten contract verkrijgt vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.

2.2 De registratie van gegevens beperkt zich tot die informatie die rechtstreeks betrekking heeft op de uitvoering van de contractueel vastgelegde opdracht tot re-integratie.

 

Artikel 3 – Toegang en geheimhoudingsplicht

3.1 Toegang tot de vastgelegde gegevens hebben die medewerkers van Van Dreumel Human Capital B.V. die direct dan wel indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de re-integratieopdracht. Alle medewerkers van Van Dreumel Human Capital B.V. die kennis krijgen van gegevens uit de persoonsregistratie of delen ervan, zijn verplicht tot geheimhouding.

3.2 Van Dreumel Human Capital B.V. draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting door zijn personeel en door zijn bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ingeschakelde derden wordt nageleefd.

 

Artikel 4 – Derden

4.1 Persoonsgegevens worden door Van Dreumel Human Capital B.V. slechts verstrekt aan derden voor zover dit overeenstemt met het doel van de persoonsregistratie (de re-integratie van betrokkene), wettelijk vereist is of geschiedt na (veronderstelde) toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde.

4.2 Indien er geen wettelijke voorschriften gelden, worden overige persoonsgegevens slechts verstrekt aan derden na uitdrukkelijke toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde.

 

Artikel 5 – Teruggave gegevens

5.1 Van Dreumel Human Capital B.V. dient bij de beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst alle tot de persoon van cliënten te herleiden gegevens, data en/of resultaten bij beëindiging van de bemiddeling van cliënten ter beschikking te stellen van de opdrachtgever.

 

Artikel 6 – Bewaartermijn gegevens

6.1 Van Dreumel Human Capital B.V. zal alle tot de persoon van cliënten te herleiden gegevens, data en/of resultaten van de bemiddeling van cliënten maximaal vijf jaar na einde bemiddeling bewaren.

 

Artikel 7 – Inzagerecht en correctie

7.1 Van Dreumel Human Capital B.V. is verplicht om aan een ieder van wie zij persoonsgegevens beheert, in persoon of aan diens gevolmachtigde. Op diens verzoek volledige inzage te geven in de betreffende gegevens. De inzage geschiedt binnen 1 maand na ontvangst van de aanvraag tot inzage door middel van een volledige kopie van de gegevens of, indien de privacy van anderen hierdoor niet wordt geschaad, door middel van inzage in de originele gegevens.

7.2 Desgevraagd kan een ieder van wie Van Dreumel Human Capital B.V. de persoonsgegevens beheert in persoon of bij gevolmachtigde, een beroep doen op correctie van de gegevens. Correctie zal plaatsvinden als blijkt dat sprake is van onjuistheid, onvolledigheid of strijd met enige wettelijke bepaling.

7.3 Correctie is slechts mogelijk nadat hiertoe een schriftelijk verzoek van de geregistreerde ontvangen en zal binnen 4 weken nadat gebleken is dat er gronden zij om over te gaan tot correctie van de gegevens, plaatsvinden.

7.4 Indien Van Dreumel Human Capital B.V. weigert de persoonsgegevens te corrigeren, wordt deze beslissing, met redenen omkleed, binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek tot correctie aan de geregistreerde meegedeeld. Het verzoek tot correctie wordt in het betreffende dossier opgenomen.

7.5 Waar nodig ten behoeve van de uitvoering van de opdracht tot re-integratie, doet Van Dreumel Human Capital B.V. mededelingen aan derden belanghebbenden, voor zover de wet dit toestaat of met toestemming van de geregistreerde.

 

Artikel 8 – Overdracht

8.1 Indien de opdrachtgever voor betrokken geregistreerde een overeenkomst sluit met een andere uitvoerder van re-integratietaken en Van Dreumel Human Capital B.V. verzoekt alle door hem verzamelde persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan die andere uitvoerder, gaat het re-integratiebedrijf hiermee akkoord indien voldaan is aan de voorwaarden dat de bescherming van de persoonsgegevens afdoende is gewaarborgd door die andere uitvoerder.

8.2 Van Dreumel Human Capital B.V. zal zorgdragen voor de nodige informatie aan de geregistreerde omtrent de overdracht van de gegevens, alsmede voor het verkrijgen van de toestemming van de geregistreerde.

 

Artikel 9 – Klachten met betrekking tot privacy

9.1 Klachten met betrekking tot de privacy zullen volgens het protocol van het klachtenreglement behandeld worden.

 

Artikel 10 – Autoriteit Persoonsgegevens en AVG

10.1 Van Dreumel Human Capital B.V. leeft de eisen zoals gesteld in de AVG na. We zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer FG 008312.