Klachtenreglement

1. Definities

a. Van Dreumel Human Capital B.V.: het reïntegratiebedrijf gevestigd te Hoevelaken aan De Wel 2C (3871 MV), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32128132.

 1. klacht: een door de klager ervaren probleem met betrekking tot het gedrag, handelen of nalaten van een medewerker van Van Dreumel Human Capital B.V.;
 2. medewerker: een ieder die werkzaaBACKEND EDITORmheden verricht voor Van Dreumel Human Capital B.V.;
 3. ontvanger: een medewerker van Van Dreumel Human Capital B.V. die de klacht in ontvangst neemt;
 4. klager: degene die de klacht indient.


2. Klachtrecht

  1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop Van Dreumel Human Capital B.V. zich in een bepaald aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen een klacht in te dienen bij Van Dreumel Human Capital B.V.
  2. Een gedraging van een medewerker, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Van Dreumel Human Capital B.V., wordt aangemerkt als een gedraging van Van Dreumel Human Capital B.V.


3. Melding klacht

  1. Een klacht kan schriftelijk, per e-mail, telefonisch of mondeling bekendgemaakt worden aan een medewerker van Van Dreumel Human Capital B.V.
  2. De ontvanger registreert de klacht. Een klacht bevat ten minste:
 1. de naam en het adres van de klager;
 2. de dagtekening;
 3. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
  1. De ontvanger draagt de klacht over aan de klachtafhandelaar. De afhandelaar is nooit de medewerker die de dienst heeft verleend waarop de klacht betrekking heeft.
  2. De klager ontvangt binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke bevestiging met daarin onder meer opgenomen het verloop van de verdere procedure en de naam contact persoon.
  1. Van Dreumel Human Capital B.V. kan besluiten een klacht niet in behandeling te nemen indien de klacht niet voldoet aan de in lid 2 genoemde vereisten, mits de klager van de onvolkomenheid van de klacht op de hoogte is gebracht en de gelegenheid heeft gehad de klacht binnen twee weken na berichtgeving van de onvolkomenheid aan te vullen.

4. Niet verplicht in behandeling nemen

  1. Van Dreumel Human Capital B.V. is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging:
 1. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement

is behandeld;

 1. die langer dan één jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
 2. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie

onderworpen is dan wel onderworpen is geweest;

  1. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

5. Onderzoek

  1. De klachtafhandelaar legt de ontvangen klacht voor aan de betrokken medewerker(s).
  2. De klachtafhandelaar legt vervolgens de reactie van de betrokkene schriftelijk vast en laat betrokkene zich akkoord verklaren met de omschrijving.

6. Hoorplicht

  1. Van Dreumel Human Capital B.V. stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.
  2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
  3. Van het horen wordt een verslag gemaakt waarvan een afschrift naar klager wordt gestuurd.

7. Termijn

  1. De klacht wordt binnen een termijn van 4 weken na ontvangst afgehandeld. Mocht er zich een reden voordoen die een afwikkeling van de klacht binnen de hiervoor genoemde termijn onmogelijk gaat, wordt de termijn met vier weken verdaagd.

8. Afhandeling en verslaglegging

  1. De klachtafhandelaar doet schriftelijk verslag aan de klager uiterlijk binnen twee weken na het oplossen van de klacht.
  2. Het schriftelijk verslag dient gemotiveerd te zijn met de bevindingen van het onderzoek alsmede de eventuele conclusies welke daaraan verbonden worden.
  3. Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

8.4   Indien beide partijen het niet eens zijn over de uitkomst van de klacht kan de klager contact

opnemen met zijn of haar opdrachtgever.

9. Registratie

  1. Van Dreumel Human Capital B.V. draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten.